Security

HomeSecurity

  Παρακολουθήστε αναλυτικά τα συμπαράγωγα και τα υποπροϊόντα σε μία προδιαγραφή. Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών και εναλλακτικών προδιαγραφών ανά είδος. Πλήθος αυτοματισμών, όπως υπολογισμός πρώτων υλών βάσει ποσότητας τελικού προϊόντος και προϋπολογισμός παραγόμενων ετοίμων από τις πρώτες ύλες βάσει προδιαγραφών. Δημιουργία αναφορών διαθεσιμότητας πρώτων υλών και αναλούμενων.

  Υπολογίστε στην ίδια εργασία το κόστος παραγωγής των ετοίμων, των συμπαράγωγων και των υποπροϊόντων. Δυνατότητα επανυπολογισμού του κόστους ανάλωσης πρώτων υλών βάσει φυσικής απογραφής. Ελεύθερος προσδιορισμός χρονικής περιόδου κοστολόγησης (ετήσια, δεκαπενθήμερη, κλπ). Πολλαπλή δυνατότητα κοστολόγησης αποθεμάτων ετοίμων, συμπαράγωγων και πρώτων υλών (μέση μηναία, μέση τριμηνιαία, ετήσια μέση τιμή, μέση τιμή, περιοδική μέση τιμή).

  Η ιχνηλασιμότητα στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων είναι πλέον το απαραίτητο εργαλείο για την ανίχνευση και παρακολούθηση των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, διασφαλίζοντας την επιχείρηση αλλά και τους πελάτες σας από κινδύνους.

  Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και κοστολογικά στοιχεία (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα).

  Διαχειριστείτε τα έργα των πελατών σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα με απεριόριστη ανάλυση σε υποέργα. Πλήρη παρακολούθηση οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Παρακολουθείστε τα μέσα (resources) που απαιτούνται για την κάθε δραστηριότητα (φάση) έργου, καθώς και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν. Χρονοπρογραμματισμός των στοιχείων αυτών και αποτύπωση τους σε διάγραμμα Gantt και ημερολόγια έργων. Στατιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα-έξοδα-εισπράξεις-πληρωμές-κόστος πωληθέντων-αξία πωλήσεων-μικτό κέρδος) ανά έργο, υποέργο, δραστηριότητα (φάση) έργου ή και συγκεντρωτικά.

  Περιέχει απλούς και εύχρηστους μηχανισμούς διαχείρισης προδιαγραφών παραγωγής με δυνατότητα παρακολούθησης των συμπαράγωγων προϊόντων και των υποπροϊόντων, καθώς και των εντολών και των παραστατικών παραγωγής σε όλες τις φάσεις και τις επεξεργασίες τους. Περιλαμβάνει την διαχείριση της φύρας με την κατανομή της φυσικής απογραφής, τη δημιουργία πρότασης παραγωγής μέσω του καθορισμού ελαχίστων και μεγίστων αποδεκτών υπολοίπων αποθήκης, την άμεση πληροφόρηση για τις απαιτήσεις αναλώσεων βάσει εντολών παραγωγής ή βάσει παραγγελιών, τη δυνατότητα ομαδοποίησης κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα) και παρακολούθησης του συνολικού κόστους παραγομένου προϊόντος.

  Παρακολούθηση πολλαπλών κοστολογικών στοιχείων ανά προδιαγραφή, όπως επίσης και δυνατότητα μεταβολής τους. Αυτόματη σύνδεση Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολογικών στοιχείων.

  Γέφυρα απ’ ευθείας από την εμπορική διαχείριση χωρίς μεσολάβηση της γενικής λογιστικής. Αυτόματη σύνδεση αναλυτικής λογιστικής και κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα), όπως και αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής σε όλα τα στάδια παραγωγής.

  Υπεργολαβία - Φασόν

  Αποκτήστε μία πλήρη λειτουργία παρακολούθησης φασόν 
  και κατανείμετε σωστά το κόστος του υπεργολάβου 
  στα παραγόμενα. Δυνατότητα εναλλακτικών μεθόδων 
  απόδοσης κόστους στο κοστολογικό στοιχείο που αφορά 
  στην υπεργολαβία.

  Διαχείριση Αποθήκης

  Με τα εργαλεία κωδικοποίησης,καταγραφής-απογραφής, 
  ABC ανάλυσης και συστημάτων διαχείρισης αποθήκευσης 
  (FIFO, LIFO), η οργάνωση της αποθήκης σας γίνεται 
  με σωστό και ορθολογικό τρόπο, μειώνοντας τις 
  απώλειες κέρδους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση 
  και την παραγωγικότητα.

  Ελεγχος Ποιότητας

  Ο καλά οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος επιφέρει αποτε-
  λεσματική μείωση των δαπανών της παραγωγής σας. 
  Αποφύγετε τα σφάλματα για να επιτύχετε ορθή ποιότητα
  στα προϊόντα σας. Διασφαλίστε ότι ο έλεγχος 
  ποιότητας είναι αποτε-λεσματικός και ταυτόχρονα 
  οικονομικός.

  Μείωση κόστους λειτουργίας

  Αποδοτικότερη οργάνωση διαδικασιών

  Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

  Ταχύτερη εκτέλεση εργασιών

  Καλύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών

  • null

   Softone Global Plus

   O cloud συνδυασμός Express της νέας έκδοσης λογισμικού Soft1 Open Enterprise Edition, έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο λειτουργικών ενοτήτων και πλήρη λειτουργικότητα σε 3 επιπλέον modules της επιλογής σας. Διατίθεται στη βάση ονομαστικών χρηστών (named users).

  • null

   Softone Global Plus

  • null

   Softone Global Plus

  ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  Βιομηχανίες
  Service
  Συντήρηση Εγκαταστάσεων
  Εμπόριο Ανταλακτικών
  Security
  SuperMarket
  Φαρμακοβιομηχανίες
  Εμπόριο Τροφίμων - Κρεάτων
  Λιανική
  Αρτοποιεία & Ζαχαροπλαστεία
  Βιβλιοπωλεία
  0
  0
  image
  https://datalink.com.gr/wp-content/themes/hazel/
  https://datalink.com.gr/
  #d8d8d8
  style1
  paged
  Loading posts...
  /var/www/vhosts/insecret.gr/datalink.com.gr/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  on
  off
  en