SECURITY

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παρακολουθήστε αναλυτικά τα συμπαράγωγα και τα υποπροϊόντα σε μία προδιαγραφή. Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών και εναλλακτικών προδιαγραφών ανά είδος. Πλήθος αυτοματισμών, όπως υπολογισμός πρώτων υλών βάσει ποσότητας τελικού προϊόντος και προϋπολογισμός παραγόμενων ετοίμων από τις πρώτες ύλες βάσει προδιαγραφών. Δημιουργία αναφορών διαθεσιμότητας πρώτων υλών και αναλούμενων.

ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Ολοκληρωμένος μηχανισμός για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, την ενημέρωση της αποθήκης κατ’ αξία για παραγωγές και αναλώσεις, καθώς και την ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής για παραγωγή, ανάλωση και κοστολογικά στοιχεία (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα).

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρακολούθηση πολλαπλών κοστολογικών στοιχείων ανά προδιαγραφή, όπως επίσης και δυνατότητα μεταβολής τους. Αυτόματη σύνδεση Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολογικών στοιχείων.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπολογίστε στην ίδια εργασία το κόστος παραγωγής των ετοίμων, των συμπαράγωγων και των υποπροϊόντων. Δυνατότητα επανυπολογισμού του κόστους ανάλωσης πρώτων υλών βάσει φυσικής απογραφής. Ελεύθερος προσδιορισμός χρονικής περιόδου κοστολόγησης (ετήσια, δεκαπενθήμερη, κλπ). Πολλαπλή δυνατότητα κοστολόγησης αποθεμάτων ετοίμων, συμπαράγωγων και πρώτων υλών (μέση μηναία, μέση τριμηνιαία, ετήσια μέση τιμή, μέση τιμή, περιοδική μέση τιμή).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διαχειριστείτε τα έργα των πελατών σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα με απεριόριστη ανάλυση σε υποέργα. Πλήρη παρακολούθηση οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Παρακολουθείστε τα μέσα (resources) που απαιτούνται για την κάθε δραστηριότητα (φάση) έργου, καθώς και των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν. Χρονοπρογραμματισμός των στοιχείων αυτών και αποτύπωση τους σε διάγραμμα Gantt και ημερολόγια έργων. Στατιστική απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων (έσοδα-έξοδα-εισπράξεις-πληρωμές-κόστος πωληθέντων-αξία πωλήσεων-μικτό κέρδος) ανά έργο, υποέργο, δραστηριότητα (φάση) έργου ή και συγκεντρωτικά.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ιχνηλασιμότητα στη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων είναι πλέον το απαραίτητο εργαλείο για την ανίχνευση και παρακολούθηση των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, διασφαλίζοντας την επιχείρηση αλλά και τους πελάτες σας από κινδύνους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιέχει απλούς και εύχρηστους μηχανισμούς διαχείρισης προδιαγραφών παραγωγής με δυνατότητα παρακολούθησης των συμπαράγωγων προϊόντων και των υποπροϊόντων, καθώς και των εντολών και των παραστατικών παραγωγής σε όλες τις φάσεις και τις επεξεργασίες τους. Περιλαμβάνει την διαχείριση της φύρας με την κατανομή της φυσικής απογραφής, τη δημιουργία πρότασης παραγωγής μέσω του καθορισμού ελαχίστων και μεγίστων αποδεκτών υπολοίπων αποθήκης, την άμεση πληροφόρηση για τις απαιτήσεις αναλώσεων βάσει εντολών παραγωγής ή βάσει παραγγελιών, τη δυνατότητα ομαδοποίησης κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα) και παρακολούθησης του συνολικού κόστους παραγομένου προϊόντος

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Γέφυρα απ’ ευθείας από την εμπορική διαχείριση χωρίς μεσολάβηση της γενικής λογιστικής. Αυτόματη σύνδεση αναλυτικής λογιστικής και κοστολογικών στοιχείων (εργατικά, βιομηχανικά έξοδα), όπως και αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής σε όλα τα στάδια παραγωγής.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΦΑΣΟΝ

Αποκτήστε μία πλήρη λειτουργία παρακολούθησης φασόν
και κατανείμετε σωστά το κόστος του υπεργολάβου
στα παραγόμενα. Δυνατότητα εναλλακτικών μεθόδων
απόδοσης κόστους στο κοστολογικό στοιχείο που αφορά
στην υπεργολαβία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Με τα εργαλεία κωδικοποίησης,καταγραφής-απογραφής,
ABC ανάλυσης και συστημάτων διαχείρισης αποθήκευσης
(FIFO, LIFO), η οργάνωση της αποθήκης σας γίνεται
με σωστό και ορθολογικό τρόπο, μειώνοντας τις
απώλειες κέρδους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση
και την παραγωγικότητα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο καλά οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος επιφέρει αποτε-
λεσματική μείωση των δαπανών της παραγωγής σας.
Αποφύγετε τα σφάλματα για να επιτύχετε ορθή ποιότητα
στα προϊόντα σας. Διασφαλίστε ότι ο έλεγχος
ποιότητας είναι αποτε-λεσματικός και ταυτόχρονα
οικονομικός.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
 • null

  Softone Global Plus

  Το απόλυτο ERP. Όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής της softone σε ένα πακέτο για επιχειρήσεις που ζητάνε τον απόλυτο έλεγχο σε όλους τους τομείς

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

 • null

  Softone 300

  Το Soft1 300 αποτελεί τη μηχανογραφική πρόταση της SoftOne προς την επιχείρηση που θέλει μια ισορροπημένη εγκατάσταση για όλες τις ανάγκες.

 • null

  Softone Value Plus

  Κάντε τη κίνηση για το Value Plus πακέτο της Softone. Ένα βήμα πριν το απόλυτο ERP. Εκμεταλλευτείτε τη πλήρη διαχείριση του stock, το ολοκληρωμένο CRM και οργανώστε την εμπορική σας δραστηριότητα

image
https://datalink.com.gr/wp-content/themes/hazel/
https://datalink.com.gr/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/insecret.gr/datalink.com.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off
en